ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

1. ÚČEL DOKUMENTU

 • 1.1. údaje zde obsažené se týkají  ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://www.barabizny.cz/, našimi klienty a zájemci o naše služby.
 • 1.2. při nakládání s osobními údaji se řídíme Nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dne 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NETT REALIT s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku MS v Praze oddíl C vložka 228152,

Táborská 377,293 01 Mladá Boleslav

IČ  287 69 384, e-mail: info@barabizny.cz, www.barabizny.cz

(dále také „NETT) jako správce osobních údajů,

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 • 3.1. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, např. vyplněním formuláře na našich webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype a jiné).
 • 3.2. Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).
 • 3.3. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
 • 3.4. Údaje nám poskytujete dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout sjednanou službu. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
 • 3.5. Osobní údaje spadají do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
 • 3.6. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:  Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, ČOP, telefonní číslo, e-mail, datum narození, rodné číslo, specifikace vlastněné nemovitosti.
 • 3.7. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,

 Doba zpracování a důvod

 • 4.1.   Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, poskytnout Vám sjednané plnění a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, ČOP, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, datum narození, a specifikace vlastněné nemovitosti.
  Oprávněním pro zpracovávání těchto údajů je uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností z uzavřené smlouvy. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.
  K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.
 • 4.2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
  Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ.
  Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

 • 4.3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

  Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací:

  Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 • 4.4. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici subdodavatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se subdodavateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.
  Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

5. VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OS. ÚDAJŮ

 • 5.1. Právo na přístup k osobním údajům Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 • 5.2. Právo na opravu osobních údajů Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
 • 5.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 • 5.4. Právo na omezení zpracování V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 • 5.5. Právo na přenositelnost údajů Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 • 5.6. Právo vznést námitku V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • 5.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

6. UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

 • 6.1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@barabizny.cz. Zprávou na tento e-mail, můžete uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 5. Upozorňujeme, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, Vás můžeme ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
 • 6.2. Toto znění je účinné od 25.5.2018.

 

Vyhledávání nemovitostí

Lokalita

Typ nemovitosti

Kategorie

Cena od

Cena do

 


Naši partneři

Reality Mix
Hyper reality
Reality Idnes
Reality.cz
České Reality
Ambra
Sezmam.cz